استعلام گواهی صادره از دوره دوازدهم کنفرانس

تمامی سازمان ها ،ادارات و افراد می توانند جهت استعلام گواهی های پذیرش مقاله صادره از دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم انسانی و مهندسی  ، شماره گواهی پذیرش مقاله صادر شده را به ایمیل کنفرانس به ادرس :

ارسال نمایند و حداکثر تا دو روز کاری صحت گواهی پذیرش مقاله ( شامل شماره گواهی،عنوان مقاله و نام نویسنده/نویسندگان مقاله مدنظر ) را بصورت متن ساده دریافت نمایند.توجه داشته باشید جهت استعلام ، به ازای هر گواهی، یک ایمیل ارسال گردد.