درباره برگزارکننده

برگزارکنندگان و حامیان کنفرانس :
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری گیلان به همراه دانشگاه گیلان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، سازمان بسیج اساتید گیلان، سازمان بسیج حقوق دانان گیلان،

رییس کنفرانس:

آقای محمدرضا عابدی محزون ، رییس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری گیلان

دبیر اجرایی کنفرانس:

آقای ابوذر خدایاری،جانشین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری گیلان

امور مالی واحد اجرایی کنفرانس:

آقای بهنام مسعودی کوچصفهانی

کمیته علمی :دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ( باتشکر ویژه از اساتید گروه های آموزشی مرتبط با عناوین کنفرانس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دیگر دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان جهت کمیته داوری )